Moje priority

Ako poslanec MČ Rača budem obhajovať záujmy Rače a jej obyvateľov v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

Programové priority

  odborná pomoc pri riešení problémov Rače a jej obyvateľov  

hľadanie a presadzovanie možností ukončenia alebo zmeny zle a nevýhodne uzatvorených zmlúv a predchádzanie uzatváraniu zmlúv s nevýhodnými podmienkami v budúcnosti

  transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom a financiami Rače  

predchádzanie predaju majetku Rače a uprednostňovanie dosahovania zisku z nájmu obecného majetku za výhodných podmienok

  zlepšenie informovanosti obyvateľov Rače prostredníctvom osobných stretnutí a internetu  

komunikácia a zverejňovanie pripravovaných vecí obce a zapájanie obyvateľov do rozhodovacieho procesu

  zastavenie projektov veľkoobjemovej bytovej a panelovej výstavby  

zachovanie Rače ako vinohradníckej obce s prevahou rodinných domov a pri zachovaní kvality životnej úrovne, najmä s ohľadom na vybudovanie potrebnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, zváženie projektov bytovej a panelovej výstavby

  parkovanie a parkovacia politika  

parkovacie pravidlá s výhodnejšími podmienkami pre obyvateľov Rače s trvalým bydliskom

  podpora kultúrnych a športových aktivít  

zvýšenie turistickej príťažlivosti, vinohradnícka turistika, cyklotrasy

 
Moje priority už poznáte. Napíšte mi, aké sú vaše!