O mne

Detstvo a školské časy

Narodil som sa v Bratislave, celé detstvo, mladosť a dospelosť je spojená s Račou. Račania sú moji rodičia i starí rodičia a z týchto hlbokých koreňov pramení aj môj úprimný záujem o Raču a jej zveľaďovanie.

V Rači som chodil do škôlky na Gelnickej ulici a potom na základnú školu na Tbiliskej ulici. Maturitné vysvedčenie som získal na Gymnáziu Pezinok a vysokoškolské vzdelanie som úspešne ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Akademický titul druhého stupňa JUDr. – doktor práv, mi bol udelený po vykonaní rigoróznej skúšky.

Pracovné skúsenosti a znalosti

Od 1. júla 2011 som zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore, čomu predchádzala koncipientská prax v advokátskych kanceláriách.

Som spoločníkom v advokátskej kancelárii SODOMA VULGAN, spol. s r. o., kde sú našimi klientmi fyzické aj právnické osoby.

Mám skúsenosti a znalosti pri tvorbe a kontrole zmlúv, pri zastupovaní v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobe v trestnom konaní, poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch, spracúvaní právnych rozborov, správe majetku a ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci.

Rovnako mám skúsenosti a znalosti pri správe právnických osôb, od založenia a vzniku, cez vedenie bežnej korporátnej agendy, zabezpečenie obchodno-záväzkových zmluvných vzťahov v rámci Slovenskej republiky ako aj v medzinárodnom rozsahu, až po zrušenie a likvidáciu.

Od roku 2013 som pôsobil ako člen dozornej rady a od roku 2018 pôsobím ako člen výboru Pozemkového spoločenstva podielového vlastníctva lesov a poľnohospodárskych majetkov – Urbár Rača, pozem. spol., kde pomáham vlastníkom nadobudnúť späť ich práva, chrániť ich záujmy a získať plnenia, ktoré im právom náležia.